Provozní řád posilovny

Základní údaje
Adresa: Smetanovo nábřeží 304, 517 24 Vamberk
Provozovatel KONKRET CZ, spol. s.r.o.

Cvičení v naší posilovně je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

 1. Návštěvník je povinen se řídit provozním řádem posilovny.
 2. Zakoupením permanentky či jednorázového vstupného, návštěvník stvrzuje, že byl seznámen s provozním řádem posilovny, tomuto porozuměl a zavazuje se jej dodržovat.
 3. Posilovna je přístupna kdykoliv bez časového omezení. Slouží pouze k účelu tomu určenému, tzn. cvičení.
 4. Vstup do posilovny je umožněn pouze po zakoupení permanentky či jednorázového vstupného. Více informací viz ceník.
 5. Zakoupením permanentky či jednorázového vstupného umožňuje návštěvníkovi pobyt v posilovně bez časové limitace.
 6. Zakoupený čip je nepřenositelný a jeho držiteli je zakázáno tento čip předávat jiným osobám. Pro případ porušení této povinnosti je stanovena pokuta pro držitele čipu ve výši 20.000 Kč.
 7. V případě vstupu dvou a více předplatitelů ve stejný časový okamžik, je každý držitel čipu povinen přiložit svůj čip k monitorovacímu zařízení z důvodu přehlednosti návštěvnosti.
 8. Vnitřní i venkovní prostory posilovny jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem z důvodu ochrany osob a majetku, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 9. Při zakoupení permanentky či zaplacení jednorázového vstupného, každý návštěvník vybere, zda souhlasí/nesouhlasí se zpracováním osobních údajů formou kamerového systému se záznamem.
 10. Návštěvník, který se zpracováním osobních údajů formou kamerového systému se záznamem nesouhlasí, je povinen kontaktovat provozovatele posilovny na níže uvedených tel. číslech. Po vzájemné dohodě, bude návštěvníkovi umožněno cvičit s vypnutým kamerovým systémem.
 11. Návštěvník posilovny musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Návštěvníkovi ve věku 7-15 let je vstup do prostor posilovny umožněn pouze v doprovodu osoby starší 18 let – zejména rodiče, sourozence, případně za přítomnosti trenéra. Tato osoba je následně plně odpovědna za bezpečí návštěvníka.
 12. Prostředí posilovny je pro děti do 7 let věku nebezpečné a zcela nevhodné. Z tohoto důvodu je osobám mladším 7 let vstup do prostor posilovny zcela zakázán.
 13. Po vstupu do prostor posilovny je každý návštěvník povinen se přezout do vhodné obuvi. Pohyb v prostorách posilovny je možný pouze v čisté a kvalitní pevné obuvi, určené pro cvičení. Venkovní obuv je návštěvník povinen uložit do šatní skříňky.
 14. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté a vhodné sportovní oblečení.
 15. Každý návštěvník je povinen mít vlastní čistý ručník. Při cvičení na posilovacích strojích je každý návštěvník povinen používat ručník, a to z hygienických důvodů a z důvodů ochrany koženky na strojích před působením potu. Na posilovacích strojích je zakázáno cvičit bez použití ručníku.
 16. Pro účely převlečení je pro každého návštěvníka určena uzamykatelná šatní skříň v prostorách oddělené dámské a pánské šatny. Každý návštěvník je povinen si své oblečení a jiné věci uložit do této šatní skříňky, své věci uzamknout a po ukončení nechat klíček opět v zámku skříňky pro další návštěvníky.
 17. Cenné věci (šperky, vyšší finanční obnos apod.) doporučujeme ponechat doma.
 18. Návštěvníci v prostorách posilovny užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž jsou povinni se před každým použitím posilovacího stroje a nářadí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje závady bránící v užívání. Pro případ zjištění jakéhokoli poškození, je zakázáno toto zařízení či nářadí používat. Návštěvník je povinen toto poškození nahlásit neprodleně na čísle uvedeném v kontaktech níže.
 19. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků, nesmí poškozovat majetek a znečišťovat veškeré prostory. Každý návštěvník je povinen počínat si v prostorách posilovny a při sportovní činnosti s ohledem na svůj zdravotní stav a fyzické možnosti.
 20. V případě nevědomosti s vhodným užitím nářadí či posilovacích strojů je každý návštěvník povinen požádat o pomoc zkušenějšího návštěvníka. Současně je možné se před vstupem domluvit na telefonním čísle (viz kontakty) na účasti osobního trenéra, který vhodné a bezpečné užívání posilovacích strojů a nářadí předvede.
 21. Posilovací stroje a náčiní používá návštěvník vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. Návštěvník je povinen vždy užívat bezpečnostní uzávěry (zajišťovací prvky) jednotlivých posilovacích strojů a nářadí. V případě, že návštěvník používá stroje nevhodně, může mu být vstup do prostor posilovny odepřen.
 22. V případě poškození strojů, je návštěvník povinen tuto škodu neprodleně nahlásit na telefonním čísle (viz kontakty) a vzniklou škodu uhradit.
 23. Po použití posilovacího stroje či nářadí je návštěvník povinen tyto vrátit do původního stavu a na místo k tomu určené (kotouče patří vždy na stojany).
 24. Každý návštěvník je povinen být ohleduplný a slušný vůči jiným návštěvníkům a počínat si tak, aby nerušil ostatní návštěvníky posilovny.
 25. Každý návštěvník je plně odpovědný za svůj zdravotní stav. Vstup do prostor posilovny je možný pouze ve zdravotním stavu odpovídajícímu předpokládané fyzické zátěži. V opačném případě nenese vedení posilovny za zdravotní stav návštěvníka odpovědnost.
 26. Z prostor posilovny jsou vyloučeni návštěvníci, kteří svým onemocněním ohrožují zdraví jiných návštěvníků, nebo mají rušivý vliv na pořádek, bezpečnost, čistotu provozu, mravní a společenské zásady.
 27. V prostorách posilovny platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a užívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek je vstup do prostor posilovny přísně zakázán. V případě porušení této povinnosti je stanovena pokuta ve výši 50.000 Kč.
 28. Pro potřeby první pomoci je prostorách posilovna k dispozici lékárnička, vybavena dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami.
 29. V prostorách posilovny je k dispozici pitná voda.
 30. Po ukončení cvičení návštěvník zkontroluje, zda v prostoru posilovny nic nezapomněl. Za věci zapomenuté v prostorách posilovny nenese vedení posilovny odpovědnost.
 31. Návštěvník, který bude porušovat pravidla stanovena tímto provozním řádem, bude z prostor posilovny vykázán, současně mu bude odebrán čip, bez náhrady, a bude mu odepřen vstup do prostor posilovny. V případě zakoupení jednorázového vstupného bude návštěvník vykázán z prostor posilovny bez nároku na náhradu zaplaceného vstupného a současně mu bude odepřen vstup do posilovny.